przejdź do Sochaczew.pl
132951 odwiedzin

RODO - ochrona danych osobowych

A A A

Klauzula informacyjna dotycząca wprowadzenia RODO

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),  informujemy, że:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 90 jako Administrator danych osobowych, przetwarza zgodnie z przepisami prawa i w ramach dopełnienia obowiązków wynikających z tych przepisów:

I.DANE  OSOBOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ;
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn zm.);
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, przyczyna wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i innych form pomocy, informacja o członkach rodziny (data urodzenia, płeć, stan cywilny, stopień pokrewieństwa, wykształcenie, miejsce pracy, zawód wykonywany, pozycja na rynku pracy, przyczyna bierności zawodowej, stan zdrowia, źródła dochodu), miesięczne wydatki, źródła i wysokość dochodów w rodzinie, imiona i nazwiska osób zobowiązanych do pomocy, sytuacja rodzinna osób wspólnie zamieszkujących, zobowiązania alimentacyjne, sytuacja zawodowa, zdrowotna i mieszkaniowa osoby i rodziny, nałogi.

II. DANE OSOBOWYCH Z  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2018 r., poz. 554);
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu,
Informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dotyczące osoby wnioskującej i członków rodziny, a w szczególności płeć, stopień pokrewieństwa, stan cywilny, wydatki osoby i rodziny, wysokości dochodów i ich źródła, zobowiązania alimentacyjne, sytuacja zawodowa, pozycja na rynku pracy, sytuacja mieszkaniowa, przyczyny bierności zawodowej, numer konta bankowego, fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i innych form pomocy.
Dane dotyczące sytuacji rodzinnej, dochodowej i zarobkowej dłużnika alimentacyjnego, stanu jego zdrowia, przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oświadczenie majątkowe.
Informacje o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, stan cywilny, obywatelstwo, nazwisko rodowe, płeć, relacja rodzinna (kim jest osoba pozostająca na utrzymaniu w stosunku do dłużnika alimentacyjnego), seria i numer prawa jazdy.
Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców właściwej instytucji, dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, dane członków rodziny, w tym dzieci do ukończenia 25 lat, a także dziecka, które ukończyło 25 rok życia otrzymującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, rodzaj szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba uprawniona, okres świadczeniowy, wysokość zasądzony alimentów oraz wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego, informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej, a także o uniemożliwieniu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmowie zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn zm.), ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 z późn zm.);
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, płeć, dochody członków rodziny, stan zdrowia członków rodziny, orzeczenia komisji lekarskich, stopień pokrewieństwa, oświadczenie majątkowe, miejsce pracy, pozycja na rynku pracy, sytuacja prawna członków rodziny, alimenty i inne dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do w/w świadczeń.
IV. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY;
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn zm.);
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, orzeczenia komisji lekarskich, stan cywilny, źródła dochodów członków rodziny, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna, stopień pokrewieństwa, rodzaje stosowanej przemocy, stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu lub innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
V. DANYE OSOBOWE WOLONTARIUSZY;
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1118 z późn zm.);
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, nazwiska rodziców, nr dowodu rodziców, nazwa szkoły i nr klasy do której uczęszcza wolontariusz, nazwisko i imię wychowawcy.
VI.DANE OSOBOWE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ;
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn zm.), ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn zm.);
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, przyczyna wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i innych form pomocy, informacja o członkach rodziny (data urodzenia, płeć, stan cywilny, stopień pokrewieństwa, wykształcenie, miejsce pracy, zawód wykonywany, pozycja na rynku pracy, przyczyna bierności zawodowej, stan zdrowia, źródła dochodu), miesięczne wydatki, źródła i wysokość dochodów w rodzinie, imiona i nazwiska osób zobowiązanych do pomocy, sytuacja rodzinna osób wspólnie zamieszkujących, zobowiązania alimentacyjne, sytuacja zawodowa, zdrowotna i mieszkaniowa osoby i rodziny, nałogi.
VII. DANE OSOBOWE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ JEDNORAZOWYCH „ZA ŻYCIEM”;
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych: ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zmian.);
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, obywatelstwo, numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej, stan zdrowia, inne orzeczenia wydawane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
III. DANE OSOBOWE ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy nadzorujące, organy władzy w tym samorządowej oraz inne podmioty z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ma podpisane umowy na powierzenie przetwarzania danych w celach określonych w przepisach prawa.

Prawa osób, których dane są przetwarzane, określone są w art. 13 do art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.

W procesie przetwarzania danych osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie jako Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie wykorzystuje usług profilowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z osobą pełniącą obowiązki Inspektora Ochrony Danych, pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 96-500 Sochaczew Aleja 600-lecia 90, tel. + 48 46 8631481.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość