przejdź do Sochaczew.pl
141310 odwiedzin

Nabór na stanowisko - pracownik socjalny

A A A

28.02.2019 r.


Nabór na stanowisko pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

Sochaczew, 5.02.2019 r.

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ogłasza nabór na stanowisko :

pracownik socjalny

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 Stanowisko: pracownik socjalny

Wymiar etatu: 1/1

Umowa o pracę na czas określony, przewidywany okres zatrudnienia ok. 1,5 roku

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 5.02.2019 r.

Termin składania dokumentów: 19.02.2019 r.

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

 

I  Wymagania niezbędne :

- Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych  ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2018 poz.1508) tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

- do 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika

- pedagogika specjalna

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie

 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

II  Wymagania pożądane :

 • Doświadczenie zawodowe
 • Empatia
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
 • Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość obsługi komputera

 

III  Zakres wykonywanych zadań :

 1. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w środowisku
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 4. Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez MOPS.

 

IV  Wymagane dokumenty :

 • Podpisane CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane.

 

VI  Termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOPS, przy Al.600-lecia 90 – w sekretariacie pokój nr 213 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 96-500 Sochaczew „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego”.

 

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godziny  1200.

 

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą  kurierską  uważa  się  za  doręczone  w  terminie, jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu MOPS do godziny 12:00  dnia 16.11.2019 r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO oraz  potwierdzam, że zapoznano mnie z moimi uprawnieniami wynikającymi z RODO”.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sochaczewie

                                                                                                        (-) Zofia Berent

 

 


 

Sochaczew, 19.11.2018 r.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Sochaczewie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór z dnia 31.10.2018r. na stanowisko pracownika socjalnego w tutejszym Ośrodku zgłosiła się jedna kandydatka, która spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Sochaczewie informuje także, że nabór na stanowisko pracownika socjalnego zostaje zakończony.

 


 

Sochaczew, 31.10.2018 r.

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ogłasza nabór na stanowisko :

pracownik socjalny

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 Stanowisko: pracownik socjalny

Wymiar etatu: 1/1

Umowa o pracę na czas określony, przewidywany okres zatrudnienia ok. 1,5 roku

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 31.10.2018 r.

Termin składania dokumentów: 16.11.2018 r.

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

 

I  Wymagania niezbędne :

 • Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych  ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017.1769 ze zm.) tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

- do 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika

- pedagogika specjalna

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie

 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

II  Wymagania pożądane :

 • Doświadczenie zawodowe
 • Empatia
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
 • Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość obsługi komputera

 

III  Zakres wykonywanych zadań :

 1. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w środowisku
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 4. Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez MOPS.

 

IV  Wymagane dokumenty :

 • Podpisane CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane.

 

VI  Termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOPS, przy Al.600-lecia 90 – w sekretariacie pokój nr 213 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 96-500 Sochaczew „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego”.

 

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godziny  1200.

 

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą  kurierską  uważa  się  za  doręczone  w  terminie, jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu MOPS do godziny 12:00  dnia 16.11.2018 r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO oraz  potwierdzam, że zapoznano mnie z moimi uprawnieniami wynikającymi z RODO”.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sochaczewie

                                                                                                        (-) Zofia Berent

 

 


 

 

Nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Sochaczew, 29.05.2018 r.

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ogłasza nabór na stanowisko :

pracownik socjalny

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 Stanowisko: pracownik socjalny

Wymiar etatu: 1/1

Umowa o pracę na czas określony, przewidywany okres zatrudnienia ok. 1,5 roku

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 29.05.2018 r.

Termin składania dokumentów: 15.06.2018 r.

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

 

I  Wymagania niezbędne :

 • Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych  ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017.1769 ze zm.) tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

- do 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika

- pedagogika specjalna

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie

 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

II  Wymagania pożądane :

 • Doświadczenie zawodowe
 • Empatia
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
 • Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość obsługi komputera

 

III  Zakres wykonywanych zadań :

 1. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w środowisku
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 4. Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez MOPS.

 

IV  Wymagane dokumenty :

 • Podpisane CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane.

 

VI  Termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOPS, przy Al.600-lecia 90 – w sekretariacie pokój nr 213 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 96-500 Sochaczew „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego”.

 

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny  1200.

 

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą  kurierską  uważa  się  za  doręczone  w  terminie, jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu MOPS do godziny 12:00  dnia  15.06.2018 r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO oraz  potwierdzam, że zapoznano mnie z moimi uprawnieniami wynikającymi z RODO”.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sochaczewie

                                                                                                        (-) Zofia Berent 

 

 


 

Sochaczew, 03.04.2018 r.


Dotyczy naboboru na stanowisko - pracownik socjalny z dnia 28.02.2018 r.

Nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ogłasza nabór na stanowisko :

pracownik socjalny

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 Stanowisko: pracownik socjalny

Wymiar etatu: 1/1

Umowa o pracę na czas określony, przewidywany okres zatrudnienia ok. 1,5 roku

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 28.02.2018 r.

Termin składania dokumentów: 15.03.2018 r.

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

 

I  Wymagania niezbędne :

 • Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych  ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017.1769 ze zm.) tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

- do 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika

- pedagogika specjalna

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie

 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

 • Obywatelstwo polskie.

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

II  Wymagania pożądane :

 • Doświadczenie zawodowe

 • Empatia

 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.

 • Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.

 • Wysoka kultura osobista.

 • Znajomość obsługi komputera

 

III  Zakres wykonywanych zadań :

 1. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w środowisku

 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 3. Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.

 4. Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez MOPS.

 

IV  Wymagane dokumenty :

 • Podpisane CV.

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane

 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane.

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane.

 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.VI  Termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOPS, przy Al.600-lecia 90 – w sekretariacie pokój nr 213 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 96-500 Sochaczew „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego”.

 

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 15 marca 2018 r. do godziny  1200.

 

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą  kurierską  uważa  się  za  doręczone  w  terminie, jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu MOPS do godziny 12:00  dnia  15.03.2018 r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na   przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. /”.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sochaczewie

(-) Zofia Berent 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość