93842 odwiedzin
 
 

Świadczenie rodzicielskie

A A A

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


    Świadczenia rodzicielskie” - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1217 z dnia 21 sierpnia 2015)

Zgodnie z ustawą świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Osoby bezrobotne, którym zostanie przyznane świadczenie rodzicielskie, nie stracą statusu osoby bezrobotnej.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych - świadczenie rodzicielski przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego a zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu ( świadczenie przysługuje ojcu w przypadków: skrócenie okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki po wykorzystaniu tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę)

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

  1. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

  2. osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka

2) 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci

3) 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dziecka

4) 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci

5) 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia :

1 ) porodu

2) objęcie opieką dziecka nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

3) przysposobienia dziecka, dziecka nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życiaPrawo do świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wnioski złożą po okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, objęcie opieką , przysposobienia dziecka ustala się począwszy od miesiąca ,w którym wpłynął wniosek.

 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci

2) jedno świadczenia rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dzieckaŚwiadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł .


Wniosek do pobrania:

Załącznik nr 16 - świadczenie rodzicielskie.pdf 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie