86724 odwiedzin
 
 

Cele Projektu

A A A

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie w okresie od grudnia 2013r. Do sierpnia 2014r. realizuje projekt systemowy Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym, Pilotaż systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym pilotażu jest uzyskanie w Gminie Miasto Sochaczew synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Systemu Certyfikacji KIS (SC).

Cele szczegółowe Pilotażu SC KIS

1.Wzmocnienie pozycji KIS w systemie reintegracji społeczno-zawodowej, gwarantujące wysoką jakość świadczonych usług wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wypracowanie systemu ich certyfikacji.
2.Wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze gminy poprzez promowanie dobrych praktyk, a także organizację kampanii informacyjno-promocyjnej.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie