93841 odwiedzin
 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

A A A

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

1) Przysługuje osobom na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny :

- świadczenie tylko dla tych osób, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2) Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł  

3) Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520 zł

4) Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

  - ma ustalone prawo własnego świadczenia tj: emerytury, renty, renty rodzinnej rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemeytalnego;

  - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym i innych tytułów;

  - ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

  - legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającą całodobową opiekę i korzysta z niej więcej niż 5 dni w tygodniu;

 • na osobę wymagającą opieki i inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,o którym mowa art. 10 ( dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt: urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,o którym mowa w art. 10 (dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt: urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczeń na pokrycie wydatków związanych z opieką , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5) Rodzinny wywiad środowiskowy

- ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;

- aktualizacje przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące;

- oraz w każdej sytuacji gdy zaistnieją wątpliwości.

 

Wniosek do pobrania:

Załącznik nr 13 - specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf

załącznik nr 4 - dochody nieopodatkowane.pdf (wypełniają wszystkie pełnoletnie osoby wpisane w skład rodziny)

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie