przejdź do Sochaczew.pl
110929 odwiedzin

Aktualności

A A A

W dniu 07.12.2013 r w ramach projektu systemowego”Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” uczestnicy projektu wraz ze swoimi najbliższymi mieli niepowtarzalną okazję spędzenia czasu na Farmie Iluzji, mieszczącej się Mościska 9, 08-455 Trojanów.

Wyjazd miał charakter kulturano-edukacyjny.

Uśmiechnięte Elfy oprowadzały zwiedzających po Krainie Świętego Mikołaja. Zachwycone dzieci mogły podglądać pracę elfów, pokonać Tunel Zapomnienia, Labirynt, zwiedzić Pałac Królowej Śniegu, gdzie usłyszały historię Kaia i Gerdy.

Ogromną frajdę sprawiło dzieciom wejście do „Krzywego Domu”, gdzie z trudnością utrzymywały równowagę. Święty Mikołaj zaprosił wszystkich do swojego Gabinetu, dzieci mogły z nim porozmawiać, zrobić zdjęcie, usiąść na jego fotelu. Wszystkim grzecznym dzieciom rozdał prezenty.

Po wizycie u Mikołaja cała grupa udała się na obiad i gorącą herbatę. Elfy opiekujące się grupą rozdały dzieciom bombki do samodzielnego ozdobienia i powieszenia na własnych choinkach.

Finałem pobytu na Farmie Św.Mikołaja był wspólny kulig przez okoliczny las, nie straszne były miękkie upadki na śnieg, wszyscy wspaniale się bawili.

Po dniu pełnym wrażeń uczestnicy i ich bliscy bezpiecznie wrócili do Sochaczewa.

Wyjazd ten był ostatnią formą integracji w tegorocznym projekcie.

Uroczysta konferencja na zakończenie projektu odbędzie się w dniu 18.12.2013r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

 

Galeria: http://mops.sochaczew.pl/galleryshow/1280?title=-Farma-Iluzji-&sochaczew

 


INDYWIDUALNE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Od 29.06.2012 do 30.07.2012 w ramach aktywnej integracji odbyły się indywidualne treningi kompetencji społecznych. Zajęcia były prowadzone przez firmę szkoleniową I Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną z Płocka. Łączna liczba w/w zajęć obejmowała 80 godzin. Zajęcia były prowadzone przez dwóch psychologów. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu odbyli/odbyły 4 godziny indywidualnego treningu z psychologiem. Spotkania odbywały się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Celem spotkań była poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego, materialnego i pełnienia ról społecznych przez uczestników/uczestniczki projektu. Podczas spotkań psycholog dokonał diagnozy potrzeb uczestników i uczestniczek projektu, która służyła opracowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej każdej osoby biorącej udział w zajęciach. Celem zajęć było zaplanowanie dla każdego uczestnika i uczestniczki dalszych form wsparcia w zakresie osobistego rozwoju, wyboru odpowiedniego szkolenia zawodowego w ramach aktywizacji edukacyjnej.

Prowadzące zajęcia posługiwały się językiem komunikacji wrażliwym na respektowanie zasady równych szans kobiet i mężczyzn, dodatkowo propozycje trenerów związane z udziałem klientek i klientów MOPS w szkoleniach zawodowych były pozbawione stereotypowego podejścia do zawodów tzw. typowo kobiecych i typowo męskich.

INDYWIDUALNE WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W terminie od 12.07.2012 do 24.07.2012 odbyły się indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym. Zajęcia były prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych doradców zawodowych zatrudnionych w firmie Centrum Doradztwa i Edukacji z Kielc. Celem spotkań było zdobycie większej wiedzy przez uczestników/uczestniczki w zakresie poruszania się po rynku pracy. W cyklach trzech spotkań każdy uczestnik i uczestniczka pracowała przez 5 godzin z doradcą zawodowym. Łączna liczba w/w zajęć obejmowała 100 godzin. W ramach 5 godzinnych zajęć doradcy zawodowi ,, aktywizowali uczestników ” określając ich predyspozycje zawodowe i umiejętności. Ustalenie ścieżki kariery zawodowej oparte było na zbadaniu predyspozycji uczestniczek i uczestników, ich zainteresowań ,ich aktualnych, oraz potencjalnych możliwości w zakresie dalszej edukacji ,w oparciu o analizę aktualnego rynku pracy, uwzględniając zasadę łączenia życia zawodowego z rodzinnym ,co również jest przykładem przestrzegania zasady równych szans kobiet i mężczyzn.

 

GRUPOWE WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W miesiącu sierpniu w ramach działań projektowych odbyły się grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Warsztaty były uzupełnieniem zajęć indywidualnych z w/w specjalistą. Warsztaty były prowadzone przez dwóch doradców zawodowych w podziale na dwie grupy. Zajęcia trwały 25 godzin dydaktycznych. Warsztaty doradztwa zawodowego obejmowały następujące zagadnienia; Analiza aktualnej sytuacji na rynku pracy, psychologiczne oddziaływanie bezrobocia, aktywne sposoby poszukiwania pracy, przygotowanie do spotkania z pracodawcą, opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia miały charakter warsztatowy w głównej mierze opierały się na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych przez uczestników.

W trakcie zajęć kobiety samodzielnie wychowujące dzieci miały zapewnioną opiekę nad dziećmi w przedszkolu, co zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie umożliwiło im udział w projekcie, umocniło ich wiarę we własne możliwości i możliwość podjęcia zatrudnienia.

GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W miesiącu sierpniu odbyły się Grupowe treningi kompetencji społecznych. Zajęcia były prowadzone przez dwóch psychologów reprezentujących firmę szkoleniową I Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną z Płocka. Metody pracy głownie warsztatowe .Treningi służyły doskonaleniu umiejętności interpersonalnych uczestników. Do których należą ; umiejętności rozwiązywania konfliktów, poprawa jakości komunikacji, zarządzanie czasem, metody radzenia sobie ze stresem, budowanie własnej wartości, rozwijanie postaw asertywnych. Uczestnicy dostrzegli konieczność pogłębionej pracy w aspekcie nabywania i doskonalenia umiejętności tzw,,miękkich”.

Przed przystąpieniem do udziału w szkoleniach /kursach zawodowych Beneficjentki i Beneficjenci Projektu zostali zbadani przez lekarza medycyny pracy.

Od miesiąca września rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Uczestnicy na przestrzeni trzech miesięcy wrzesień- listopad biorą udział w następujących szkoleniach kursach zawodowych ; kurs kucharski, kurs florystyczny, kurs fryzjerski, zaawansowanej obsługi komputera, glazurnik, konserwator terenów zielonych, obsługa wózków widłowych , kosmetyczny ogólny, magazynier z obsługą komputera.

,,Działania środowiskowe”

W miesiącu lipcu 11 uczestniczek i 8 uczestników wraz ze swoim otoczeniem, zgodnie z harmonogramem projektu uczestniczyło w wyjeździe do jednego z warszawskich teatrów – Teatru Kamienica. W teatrze obejrzeli spektakl pn,, W obronie jaskiniowca” Wybór spektaklu został podyktowany tematyką dotyczącą humorystycznego i zdystansowanego spojrzenia na kwestie płci, różnic w postrzeganiu świata przez kobiety i mężczyzn. Oprócz dobrej zabawy, integracji środowiska , wyjazd miał walor edukacyjny; uczył jak konstruktywnie spędzać czas wolny. Ponadto w sposób niezwykle barwny i ciekawy ukazywał szereg występujących stereotypów na temat każdej z płci.


 

SZKOLENIA ZAWODOWE

Zgodnie z instrumentami aktywnej integracji wymienionymi w Wytycznych do przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS uczestnicy projektu ,,Nowe umiejętności –Nowa jakość życia” w ramach aktywizacji edukacyjnej uczestniczyli w szkoleniach zawodowych w okresie od 17.09.2012 do 30.11.2012. Wykonawca usługi Zakłady Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ul. Podwale 13,00-252 Warszawa. Szkolenia były indywidualnie dostosowane dla każdego uczestnika po uprzednich zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem.

 

Cykl szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej rozpoczął się w dniu 17.09.2012. szkoleniem ,,Kucharz” w którym uczestniczyło 5 osób, w tym cztery kobiety i jeden mężczyzna

Kurs obejmował 100 godzin zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w nowoczesnej, doskonale wyposażonej kuchni znajdującej się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.

Program kursu obejmował;

- planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej,

- sporządzanie potraw, półproduktów i napojów kulinarnych z uwzględnieniem wiedzy o żywności i żywieniu – zajęcia praktyczne,

- przechowywanie surowców, półproduktów, gotowych wyrobów kulinarnych i napojów,

- planowanie ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów oraz wymogami nauki o żywieniu.

Uczestnicy szkolenia poznali od strony praktycznej i teoretycznej kuchnie różnych narodowości, oraz specjały kuchni polskiej.

Organizacja szkolenia, zaplecze socjalne oraz poziom merytoryczny zajęć został bardzo wysoko oceniony przez uczestników szkolenia. Wyniki egzaminów to oceny dobre i bardzo dobre. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia z ukończonego szkolenia podczas uroczystego zakończenia które odbyło się w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, gdzie mieli okazję zaprezentować i degustować przygotowane przez siebie posiłki.

 

W dniu 25.09.2012 odbyło się spotkanie organizacyjne w sali wykładowej Restauracji Kameralna ul. Traugutta 24 b uczestników kursu z zakresu obsługi wózków jezdniowych z bezpieczna wymianą butli .Szkolenie zakończone egzaminem państwowym UDT. W szkoleniu brały udział trzy osoby.

Program szkolenia obejmował 67 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną.

Program szkolenia:

• typy stosowanych wózków jezdniowych,
• budowa wózka,
• czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
• czynności operatora w czasie pracy wózkami,
• wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
• wiadomości z zakresu bhp,

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż., wiadomości o dozorze technicznym
• praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.

Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymiana butli, instruktaż wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora, samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora.

Zajęcia praktyczne odbywały się na placu szkoleniowym w Pruszkowie ul. Przejazdowa 25.

 

Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie zarówno z nabyciem potrzebnych umiejętności dotyczących obsługi wózka jezdniowego i wymianą butli, pozytywnie przeszli weryfikację wiedzy i umiejętności praktycznych podczas egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć.

 

W terminie od 26.09.2012 do 05.10.2012 dwóch uczestników projektu brało udział w szkoleniu pn ,,Konserwator Terenów Zielonych „ Kurs obejmował 60 godzin zajęć podzielonych na zajęcia praktyczne i teoretyczne. Część teoretyczna prowadzona w siedzibie MOPS w Sochaczewie, część praktyczna dotyczyła zagospodarowania terenów zielonych w obrębie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Program kursu obejmował następujące zagadnienia:

- narzędzia stosowane w ogrodnictwie;

- organizacja pracy na stanowisku konserwator terenów zielonych

- zasady pielęgnacji roślin i terminy prac ogrodniczych;

-wykonywanie prac pomocniczych przy wyznaczeniu ukształtowania terenu oraz prowadzenia robót ziemnych związanych z modelowaniem terenu;

- przygotowania terenu do obsadzeń;

- przygotowanie ogrodu do sezonu oraz zabezpieczanie na zimę;

- zakładanie trawników, kwietników;

- sadzenie drzew i krzewów, cięcia żywopłotów i szpalerów;

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy materiale roślinnym.

 

Szkolenie zakończyło się egzaminem. Uczestnicy oświadczyli , że kurs spełnił ich oczekiwania. Wysoko ocenili jakość oferowanego szkolenia.

 

Od 27.09.2012 do 26.10.2012 jedna z uczestniczek projektu brała udział w szkoleniu pn,, Magazynier z obsługą komputera” .Szkolenie odbywało się w salach wykładowych Restauracji Kameralna ul. Traugutta 24 b, oraz w siedzibie MOPS w Sochaczewie.

Program obejmował 70 godzin zajęć składających się z następujących zagadnień;

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż podczas pracy w magazynie - hurtowni,

- wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem towarów,

-wykonywanie czynności reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych, braków lub nadwyżek,

- rozmieszczanie i układanie przyjętego towary na wyznaczonej powierzchni magazynowej,

- przechowywanie towarów zabezpieczających przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą,

- wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych,

-prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych/ fakturowanie

- ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone towary i środki,

- prowadzenie gospodarki opakowaniami w magazynie.

Szkolenie zakończyło się bardzo dobrym wynikiem z egzaminu, oraz wysoką oceną w zakresie merytorycznej strony szkolenia.

 

W miesiącu październiku w Ożarowie Mazowieckim odbyło się 60 godzinne szkolenie z zakresu ,,Glazurnik” , w którym brał udział jeden z uczestników projektu. Zajęcia edukacyjne składały się z części praktycznej i teoretycznej. Obejmowały następujące zagadnienia:

- bhp i ochrona przeciwpożarowa w robotach budowlanych

- ogólne wiadomości o budownictwie ,dokumentacja

- materiały i sprzęt do robót glazurniczych i malarskich

- przygotowanie podłoża do układania płytek i malowania

- materiały i sprzęt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych

- wykonywanie posadzek

- wykonywanie okładzin ściennych

- malowanie i tapetowanie

Kurs zakończył się pozytywnie zdanym egzaminem, dobra opinią uczestnika na temat szkolenia.

Również w październiku w siedzibie naszego ośrodka w sali komputerowej trzy osoby brały udział w kursie komputerowym zaawansowanym .Kurs obejmował 100 godzin zajęć. Program dotyczył poszerzenia umiejętności praktycznych i teoretycznych w ramach następujących grup tematycznych;

- edytor tekstu Microsoft Word

- arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel

- program do prezentacji Microsoft Power Point

- Internet, poczta elektroniczna.

Mała liczebnie grupa osób uczestniczących w kursie dała możliwość indywidualnej pracy i nauki z każdym uczestnikiem. Uczestnicy pomyślnie zdali egzamin. Kurs został bardzo dobrze oceniony przez Beneficjentów projektu.

 

W okresie od października do listopada dwie uczestniczki projektu szkoliły się w zakresie florystyki .Kurs obejmował 80 godzin ,odbył się w pracowniach należących do Zakładu Doskonalenia Zawodowego na ulicy Powale 13. Celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania usług w zakresie florystyki. Program szkolenia obejmował min. następujące zagadnienia;

- działania przygotowawczo-pielęgnacyjne materiału roślinnego,

- pielęgnowanie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych,

- wykonywanie projektów i dekoracji,

- układanie kompozycji roślinnych

- dostarczanie i dekorowanie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych,

- estetyka i kultura handlu

Uczestniczki ukończyły szkolenie, pozytywnie zdały egzamin końcowy. W badaniach ankietowych oświadczyły, że kurs spełnił ich oczekiwania.

W nowocześnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej mieszczącej się w siedzibie ZDZ Warszawa ul. Podwale 13, dwie uczestniczki projektu brały udział w 140 godzinnym szkoleniu pn,, Fryzjer”. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych fryzjera. Uczestniczki szkolenia otrzymały materiały szkoleniowe w formie podstawowych kompletów narzędzi i materiałów fryzjerskich oraz główki treningowej. Zajęcia praktyczne w ilości 125 godzin obejmowały min. naukę pielęgnacji włosów, wykonywanie trwałej ondulacji ,strzyżenie damskie, męskie, techniki farbowania włosów, fryzury dzienne, wieczorowe, modelowanie włosów itp. Kurs zakończył się egzaminem, który obydwie Panie zdały uzyskując ocenę bardzo dobra i dobrą. Bardzo wysoko oceniły poziom merytoryczny szkolenia, oraz jego organizację.

 

Na przełomie dwóch miesięcy października i listopada w pracowniach ZDZ w Warszawie ul. Podwale 13 odbyło się szkolenie pn,, Kurs kosmetyczny ogólny”, w którym wzięła udział jedna z uczestniczek projektu. Kurs trwał 100 godzin w tym 65 godzin zajęć praktycznych. Celem kursu było wprowadzenie w podstawy kosmetyki ogólnej i wizażu.

Szkolenie obejmowało dwa obszerne bloki tematyczne:

 

1.Podstawowe zagadnienia z zakresu kosmetologii w wymiarze teoretycznym i praktycznym (np. rodzaje masażu, wpływ masażu na organizm człowieka, pielęgnacja oczu, ich oprawy, preparaty do okładów na oczy, charakterystyka skóry trądzikowej, zabiegi

pielęgnacyjne na twarz, zabiegi dla cery naczyniowej, zabiegi cieplne w kosmetyce itp.)

 

2.Elementy wizażu.( np. makijaż okolicznościowy, analiza kolorystyczna, dobór ubrań do pracy itp.)

Uczestniczka szkolenia uzyskała ocenę bardzo dobrą z egzaminu końcowego, bardzo wysoko oceniła poziom szkoleń.

 

Wszyscy uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach zawodowych mieli zapewniony serwis kawowy podczas zajęć , materiały szkoleniowe, w przypadku dojazdów do miejsca szkolenia poza miasto Sochaczew sfinansowane koszty przejazdów.

 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA

 

W ramach aktywizacji zdrowotnej w terminie od 13 listopada do 5 grudnia bieżącego roku piętnastu uczestników projektu brało udział w indywidualnej terapii psychospołecznej prowadzonej przez wykwalifikowaną psychoterapeutkę Panią Agnieszkę Ziembińską z firmy Profektus szkolenia-doradztwo Renata Mikołajczyk os. Kopernika 9/87 ,34-100 Wadowice. Zajęcia odbywały się w siedzibie Ośrodka, uczestnicy biorący udział w tej formie wsparcia odbywali spotkania z psychoterapeutą, dla każdego przewidzianych było 5 godzin terapii psychospołecznej. Celem terapii jest dążenie do rozwiązywania indywidualnych kryzysów i trudności życiowych osób biorących udział w sesjach terapeutycznych.

Terapia obejmowała zakres tematów związanych z problemami życia codzienneg,rodzinnego, zawodowego. Sposób prowadzenia zajęć został wysoko oceniony przez uczestników. Uczestnicy równie wysoko ocenili stopień przydatności terapii w kierunku wzrostu własnego rozwoju emocjonalnego.

W weekend od 24.11.2012 do 25.11.2012 uczestniczki projektu wspólnie z dziećmi brały udział w grupowej wyjazdowej terapii psychospołecznej, odbywającej się w Ośrodku w miejscowości Łowicz. Szkolenie było prowadzone przez Agencję Rozwoju lokalnego Sp.z o.o /Ośrodek Szkoleniowy Filia w Krasnymstawie.

Cel zajęć; rozwój kompetencji emocjonalnych uczestników terapii.W ramach ww. zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę na temat;

- pełnienia ról społecznych ( Ja i moje potrzeby, inteligencja emocjonalna)

- możliwości poprawy relacji w rodzinie ( asertywność być sobą nie raniąc innych)

-budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem( odmawianie, proszenie, zawieranie kontaktów osobistych, wyrażanie opinii i akceptowanie faktu, że ktoś może mieć inną opinię, przyjmowanie krytyki i pochwał.

-budowanie relacji rodzic-dziecko(komunikacja z dzieckiem i efektywne strategie wychowawcze, zrównoważenie potrzeb w układzie miłość-wolność- dyscyplina.)

Zajęcia z terapii psychospołecznej trwały 16 godzin dydaktycznych. Każda uczestniczka i jej dziecko mieli zapewniony nocleg i wyżywienie. Podczas zajęć rodziców dzieci znajdowały się pod opieką , uczestniczyły w zajęciach świetlicowych.


WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Warsztaty przedsiębiorczości” służyły uczestnikom projektu nabyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy.

 

Warsztaty odbywały się w dniach 10-12.2012,w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej wykonawcą usługi odpowiedzialnym za przeprowadzenia szkolenia była firma Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego ,96-100 Skierniewice ul. Armii Krajowej 59/17

Program warsztatów zawierał 24 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych oraz praktycznych i obejmował następujące jednostki modułowe;

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych , formy organizacyjne i podstawy prawne.

Procedury związane z uruchamianiem działalności gospodarczej- krok po kroku

Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i gospodarcze.

System podatkowy( podatek dochodowy, VAT, akcyza, pozostałe obciążenia)

Zarządzanie firmą.

Biznes plan. Konstruowanie biznes planu.

Uczestnicy pozytywnie ocenili sposób prowadzenia zajęć, przekazywanie wiedzy przez wykładowcę, dobór treści merytorycznej warsztatów, dobrze ocenili otrzymane materiały szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek.

 


 

W dniu 28.06.2012r. w miejscowości Kozłów Biskupi w ramach działań środowiskowych odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu "Nowe umiejętności - Nowa jakość życia". W pikniku obok uczestników wzięło udział ich najbliższe otoczenie, łącznie 50 osób. Wszystkich powitała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie - p. Zofia Berent, wspólnie z wykonawcą usługi życząc miłej zabawy.

           W trakcie trwania pikniku uczestnicy i ich najbliższe otoczenie mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu poprzez udział w różnego rodzaju grach i zabawach integracyjnych, min: wyścigi w workach, wyścig z jajkiem, rzut beretem na odległość. Dla najmłodszych zorganizowane były zabawy ze skokami na trampolinie, dmuchanej zjeżdzalni, malowanie twarzy i mecz piłki nożnej. Na zakończenie pikniku po aktywnie spędzonym czasie nastąpił poczęstunek w formie grilla.


Wszyscy uczestnicy pikniku zostali poinformowani o współfinansowaniu działania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,"Człowiek najlepsza inwestycja". Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia zawodowe i kursy

 

Fryzjerstwo

                              

                          

 

Bukieciarstwo

               

 

Kucharz

           

 

Konserwator

 

 

        

 

Kurs komputerowy

        

 

Kurs kosmetyczny

 

   

 

Kurs wózki widłowe

 

             

 

 

Konferencja podsumowująca Projekt

 

14 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Sochaczewie odbyła się konferencja promująca aktywną integrację związana z zakończeniem V edycji projektu systemowego ,,Nowe umiejętności - Nowa jakość życia” .Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 .Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Sochaczew, realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miasto Sochaczew zapewnia wkład własny projektu. Wkład własny miasta jest przeznaczany na wsparcie finansowe dla grupy odbiorców projektu.

W podsumowaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Pani Joanna Kamińska Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, dyrektorzy placówek pomocowych w mieście Teresa Michałowska z DDPS, Joanna Majewska z ŚDS, Ewa Lembke dyrektor Żłobka Miejskiego.

Uczestników projektu, oraz przybyłych gości powitała Zofia Berent dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Dyrektor omówiła istotne założenia projektu. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie. W roku 2012 w ramach zawartych kontraktów socjalnych do projektu przystąpiły 22 osoby. 20 osób zakończyło udział w zaplanowanej ścieżce aktywizacyjnej w ramach kontraktów socjalnych. Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 61 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2014.Cele szczegółowe projektu:

  1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
  2. Zdobycie większej wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy przez uczestników i uczestniczki projektu.
  3. Poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego, materialnego i pełnienia ról społecznych przez uczestników i uczestniczki projektu.
  4. Poprawa w zakresie osobistego rozwoju uczestniczek i uczestników projektu.
  5. Zwiększenie integracji społecznej uczestników i uczestniczek projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

W drugiej części uroczystości  kierownik projektu Marzena Zydlewska, oraz  Pan Łukasz Klimczewski  przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie  omówili realizację poszczególnych zajęć odbywających się w ramach aktywizacji  zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Zakład Doskonalenia Zawodowego był realizatorem szkoleń zawodowych.

W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy wzięli udział w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, oraz w  warsztatach przedsiębiorczości, aktywizacja społeczna była realizowana w ramach indywidualnych i grupowych treningów kompetencji społecznych, terapia psychospołeczna grupowa i indywidualna w ramach aktywizacji zdrowotnej Zarówno uczestnicy projektu jak i ich otoczenie byli objęci wsparciem w formie działań środowiskowych ; piknik rodzinny, wyjazd do teatru. Dla małych dzieci których rodzice odbywali zajęcia i nie byli w stanie zapewnić dzieciom opieki, była zapewniona opieka w przedszkolu.W ramach działań z zakresu aktywizacji edukacyjnej odbyły się szkolenia i kursy zawodowe. Kursy były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Odbyły się  następujące szkolenia: konserwator terenów zielonych, kierowca wózków jezdniowych, kucharz, glazurnik, zaawansowany kurs komputerowy, magazynier z obsługą komputera, kurs kosmetyczny, bukieciarstwa, fryzjerski.

Na zakończenie konferencji Pani Joanna Kamińska - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wręczyła wszystkim uczestnikom projektu certyfikaty z zakończonych szkoleń.

Należy  podkreślić , że scenariusz i forma  zakończenia projektu w głównej mierze były  przygotowane przez  samych uczestników Zaprezentowali  nabyte umiejętności praktyczne. W ramach odbywającego się szkolenia z zakresu zaawansowanej  obsługi komputera samodzielnie opracowali szatę graficzną zaproszeń  na zakończenie projektu. Uczestnicy szkolenia konserwator terenów zielonych w ramach praktycznej części szkolenia upiększyli teren zielony wokół naszego ośrodka .Absolwentka szkolenia w zakresie fryzjerstwa zaprezentowała swoje  umiejętności fryzjerskie układając fryzury kilku chętnym uczestniczką projektu. Przygotowanie poczęstunku  było okazją do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności przez osoby które ukończyły szkolenie ,,Kucharz”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość