przejdź do Sochaczew.pl
117269 odwiedzin

Formy Pomocy

A A A

specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017 oświadczenie.pdfFormy pomocy:

  • praca socjalna
  • poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, pomoc dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, udzielanie informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin organizowanie i koordynacja
  • żywienia dzieci w szkołach, oraz osób dorosłych w stołówce przy kościele św. Wawrzyńca
  • organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  • pomoc instytucjonalna dziennego i całodobowego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych
  • pomoc dla bezdomnych
  • asysta rodzinna

 

Usługi opiekuńcze:

Zgodnie z art. 50 ust.1-3 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze  mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez: FIRMA GWARANT-TOMCZYK SP.J. ul.Rynek 3a, 67-200 Głogów

oświadczenie usługi opiekuńcze 2018.pdf

 

Specjalistyzne usługi opiekuńcze:


Zgodnie z art. 50 ust.4 specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych określony został w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. i obejmuje min:

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu

4. pomoc mieszkaniowa

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie maja możliwosci uzyskania dostepu do zajęć.
  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i zatrudnione w Ośrodku.

Informuje się, że z dniem 01.01.2018 r. obowiązuje odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku (Dz.U. z 2015r. poz.1058)

Odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze zawarta jest w poniższej tabeli:

 

oświadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze 2018.pdf

 

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość