93841 odwiedzin
 
 

Informacje

A A A

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA "BECIKOWE"

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na każde dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 138, poz. 1234).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-do roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Przysługuje ono w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionych. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. Jednakże w takiej sytuacji zainteresowani powinni dostarczyć zaświadczenie z gminy właściwej miejscu zameldowania, iż nie otrzymali tam „ becikowego”

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku należy dołączyć:

- dowody osobiste obydwojga rodziców;

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (wszystkich dzieci);

- numer pesel dziecka;

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 138, poz. 1234), (Nie musi przedstawiać zaświadczenia opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka);

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 r.;

- zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych za 2015 r.;

- oświadczenie drugiego rodzica o niepobraniu świadczenia, w przypadku rodziców zameldowanych w innych gminach - zaświadczenie z właściwego organu z miejsca zameldowania rodzica/rodziców;

- oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2015 r.;

- oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w 2015 r.;

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego-nakaz płatniczy/zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za 2015 r.;

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wnioski do pobrania

 

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2016 r. poz.1518 z późn.zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284)

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna  (Dz. U. z 2015 r. poz.1238). 

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)
 

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie