przejdź do Sochaczew.pl
111715 odwiedzin

Wymagane Dokumenty

A A A

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej ( wzór wniosku określa załącznik nr 1)

Wniosek powinien zawierać:
• dane dotyczące członków rodziny,w tym : imię, nazwisko, datę urodzenia, Numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu:
• oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszystkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjne;
• oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej, do alimentacji ;

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
1) zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio:
• zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o:
a) wysokości dochodu,( wzór oświadczenia określa załącznik nr 2.)
b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;
• zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
• umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
• umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy ( wzór oświadczenia określa załącznik nr 3.)
• oświadczenie o dochodzie członków rodziny, niepodlegającym opodatkowaniu , uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (wzór oświadczenia określa załącznik nr 4.)
• dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
• dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,
2) Zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, zawierające informację o:
• stanie egzekucji
• przyczynach jej bezskuteczności
• działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych (wzór zaświadczenia załącznik nr 5)
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
b) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, zawierające informację o:
• stanie egzekucji
• przyczynach jej bezskuteczności
• działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
f) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
• brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
lub
• brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość