98232 odwiedzin
 
 

Ustalenie Uprawnień do Świadczeń

A A A

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego .

Okres świadczeniowy – jest to okres na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj: od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Organem właściwy dla mieszkańców miasta Sochaczewa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600 – lecia 90
Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia , ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 października .
Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października , ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada .

W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 10-go dnia miesiąca świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego po 10 dniu miesiąca świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wniosek wraz z dokumentacją organ właściwy wierzyciela przekazuje do marszałka województwa..

W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny , uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego , osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia alimentacyjne.
Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się , jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy , którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1) odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
2) odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych
3) nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie