przejdź do Sochaczew.pl
111715 odwiedzin

Ustalenie Uprawnień do Świadczeń

A A A

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego .

Okres świadczeniowy – jest to okres na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj: od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Organem właściwy dla mieszkańców miasta Sochaczewa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600 – lecia 90
Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia , ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 października .
Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy, która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października , ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada .

W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 10-go dnia miesiąca świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego po 10 dniu miesiąca świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wniosek wraz z dokumentacją organ właściwy wierzyciela przekazuje do marszałka województwa..

W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny , uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego , osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia alimentacyjne.
Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się , jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy , którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1) odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
2) odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych
3) nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość