93842 odwiedzin
 
 

Informacja

A A A

Z dniem 30 września 2008 roku traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej , od dnia 1 października 2008 wchodzi w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. 192 z dnia 7 września 2007 poz. 1378 z późn. zm. )

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Osoby uprawnione


Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Osobą uprawnioną do alimentów jest: „ osoba uprawniona do alimentów od rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna”.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia 18 roku życia
- do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej
- bezterminowo w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
- przebywa w rodzinie zastępczej,
- zawarła związek małżeński,
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymywanych świadczeń z tego funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej jednak niż 500 zł.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia , obowiązana jest do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami..
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie