93842 odwiedzin
 
 

Zasiłek Pielęgnacyjny

A A A

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie. Zasiłek ten przysługuje nawet, jeżeli nie przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
● niepełnosprawnemu dziecku, ( dzieci w wieku do lat 16. na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu)
● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
● osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości wynosi 153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
2) w sytuacji gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
3) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego w ZUS lub KRUS (osoby ubiegające się o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS winny przedstawić decyzję o przyznaniu świadczenia rentowego lub emerytalnego z ZUS lub KRUS).

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się:
1) jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego, to prawo do zasiłku pielęgnacjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
2) w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia), prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawości ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

Kontynuacja poprzedniego orzeczenia nastąpi w przypadku spełnienia niżej wym. warunków jednocześnie:
● gdy osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń,
● złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
● wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

Wniosek do pobrania:

Załącznik nr 12 - zasiłek pielęgnacyjny.pdf

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie