93842 odwiedzin
 
 

Świadczenie Pielęgnacyjne

A A A

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE


1) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu

 • opiekunowi faktycznemu dziecka

 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

 • innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

2) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej

opieki powstała :

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia

 • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

3) Kolejność przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego: świadczenie przysługuje gdy

spełnione będą łącznie niżej wym. warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • nie ma osób tj: ustanowionego opiekuna faktycznego dziecka, nie ma ustanowionej rodziny zastępczej spokrewnionej zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności4) Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

 • od 01.01. 2016 r. do 31.12.2016 r. na czas ważności orzeczenia 1.300,00 zł miesięcznie;

 • od 01.01. 2017 r. do 31.12.2017 r. na czas ważności orzeczenia 1.406,00 zł miesięcznie.

5) Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

  - ma ustalone prawo własnego świadczenia tj: emerytury, renty, renty rodzinnej

  z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty

  rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku

  stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przed

  emerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego

  - ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego

  lub zasiłku dla opiekuna

 • osoba wymagająca opieki

- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się

znacznym stopniem niepełnosprawności

- została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej

spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającą

całodobową opiekę i korzysta z niej więcej niż 5 dni w tygodniu

 • osoba wymagająca opieki i inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,o którym mowa w art. 10 ( dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt: urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego ,świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna

 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,o którym mowa w art. 10 (dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt: urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczeń na pokrycie wydatków związanych z opieką , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

6) Rodzinny wywiad środowiskowy

– w przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej świadczenie wystąpią wątpliwości organ właściwy może zwrócić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

 

Wniosek do pobrania:

Załącznik nr 14 - świadczenie pielęgnacyjne.pdf

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie