przejdź do Sochaczew.pl
111715 odwiedzin

Zasiłek Rodzinny

A A A

ZASIŁEK RODZINNY

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku (Dz.U. z 2015 roku poz.1238) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu rodziny osoby uczącej się stanowiącej podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna w nowym okresie zasiłkowym 2016/2017 zmianie ulegają kwoty świadczeń i dodatków:

 

Od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2017 roku.

 

Podstawowe kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie. Kryterium dla rodzin, w których wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 764,00 zł.

 

Kryterium dla osób ubiegających się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764,00 zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku:

 • dla dziecka w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł;

 • dla dziecka w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł;

 • dla dziecka w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135,00 zł

 

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci;

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 90,00 zł na miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia;

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 113,00 zł;

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego w związku dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 69,00 zł;

 

Niezmienna pozostaje wysokość następujących świadczeń i dodatków:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł;

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł;

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł;

 • świadczenie rodzicielskie - 1000,00 zł;
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł;

 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł;

 

Świadczenie pielęgnacyjne:

 • od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.- 1300,00 zł;

 • od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - 1406,00 zł.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ( art. 4)

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje, ( art. 5 ) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Art. 5 ust. 3 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast utraty prawa do tych świadczeń.

Świadczenia tzw. „łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami” będą wówczas wypłacane w wysokości pomniejszonej o kwotę, jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązująca kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego będzie obniżana o 1 zł w przypadku przekroczenie o 1 zł kryterium dochodowego rodziny.

Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku : z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania.

Przekroczenie nie będzie mogło być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń.

Świadczenie nie będzie wypłacane w przypadku gdy wysokość zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przysługująca rodzinie będzie niższa niż 20 zł ( ustalona wys. świadczeń pomniejszona o kwotę przekroczenia dochodu)

Zasiłek rodzinny przysługuje : ( art. 6)

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia

 • do ukończenia przez dziecko 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole

 • do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej ( patrz słowniczek pkt 6 ) i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, ( art. 7 ) jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo

  w rodzinie zastępczej,

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

 • osobie samotnie wychowującej dziecko , nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców , chyba że:

 1. drugi z rodziców nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjengo od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba,że przepisy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznemu stanowią inaczej

Osoba samotnie wychowująca dziecko, która nie ma zasądzonych alimentów na rzecz dzieci, nie może otrzymać zasiłku rodzinnego, a tym samym także dodatków do zasiłku rodzinnego.


Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

Podstawowym warunkiem uzyskania któregokolwiek z niżej wymienionych dodatków jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego.

Podstawowym warunkiem uzyskania któregokolwiek z niżej wymienionych dodatków jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego.

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ( art. 9 )

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym ( matce lub ojcu dziecka) , ale także:

 • opiekunowi prawnemu dziecka

 • opiekunowi faktycznemu z tytułu przyjęcia pod opiekę dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, o ile dodatku nie pobrali rodzice lub opiekun prawny dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecko podczas jednego porodu lub przysposobienie więcej niż jednego dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wniosek o dodatek, o którym mowa należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym dziecko kończy 1 rok życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje , jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną winno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim od ginekologa lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wzór zaświadczenia, formę opieki medycznej – określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

Osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka ubiegające się o dodatek nie muszą przedstawiać wym. zaświadczenia.  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10)

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Dodatek ten przysługuje przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie . Jeżeli dodatek przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy, jego wysokość jest zmniejszana; za każdy dzień przysługuje 1/30 dodatku miesięcznego.

Dodatek nie przysługuje
, jeżeli osoba uprawniona:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową , która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, przez więcej ni 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dziecka :

 • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania (art. 11a.)

Dodatek z tytuły samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:

 • drugi z rodziców nie żyje

 • ojciec dziecka jest nieznany

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (art. 12a)

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Rodziną wielodzietną jest rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.

Dodatek ten przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (art. 13)

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. ( po ukończeniu 18 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej)

Dodatek przysługuje w wysokości ;

 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz

 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia ( od miesiąca następującego po miesiącu

  w którym dziecko ukończyło 5 lat), do ukończenia 24 lat.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (art. 14)

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje jednorazowo na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Przysługuje on matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.

Dodatek przysługuje także, dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne ( tzw. rok zerowy).

Dodatek nie przysługuje z tytułu rozpoczęcie roku akademickiego.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania (art. 15)

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego .Dodatek nie przysługuje w czasie studiów.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się

Ustawa przewiduje dwie różne formy dodatku:

 • dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum jeżeli uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – dodatek przysługuje w wysokości 113,00 zł miesięcznie

 • dodatek z tytułu z dojazdu do szkoły znajdującej się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania , w tym przypadku prawo do dodatku przysługuje z tytułu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a także szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki odpowiadający nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  - dodatek przysługuje w wysokości 69,00 zł miesięcznie

 

Wnioski do pobrania:

Załącznik nr 1 - zasiłek rodzinny.pdf

Załącznik nr 4 - dochody nieopodatkowane.pdf

(załącznik nr 4 wypełniają wszystkie pełnoletnie osoby wpisane w skład rodziny)

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 roku poz.114);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015r. poz.2284);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U z 2015 roku poz.1238);

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość